DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE ORAZ W KIERUNKU ORZECZNICTWA SĄ ROZPATRYWANE NA PODSTAWIE WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY

WNIOSKI, KTÓRE SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM, PO ROZPOZNANIU SPRAWY PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI:

  • Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy
  • Wniosek o wydanie opinii po badaniach
  • Wniosek o terapię indywidualną/grupową
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/zespołowych
  • Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka