Projekt ,,W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z dniem 1 sierpnia 2013r. Powiat Świdnicki/Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Świdnicy rozpoczął realizację zapowiadanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu „W sieci”- modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Powiat Świdnicki w ramach działania 3.5 Kapitał Ludzki uzyskał środki, które pozwolą na realizację działań projektowych w przedszkolach i szkołach funkcjonujących na terenie Gmin przynależnych do powiatu. Celem Projektu jest wdrożenie nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania dyrektorów przedszkoli i szkół w realizacji zadań edukacyjnych. Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

  • opracowanie powiatowego programu wspomagania przedszkoli i szkół,
  • przeprowadzenie procesowego wspomagania bezpośrednio w przedszkolach i szkołach,
  • utworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Projekty EFS- „W Sieci”

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 01 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015. Zgodnie z jego założeniami Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy w ramach zadań dodatkowych przejął nadzór merytoryczny nad działaniami związanymi z zarządzaniem projektem, organizacją wspomagania pracy przedszkoli i szkół, koordynowaniem tworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Do udziału w Projekcie zostali zaproszeni dyrektorzy przedszkoli i szkół różnego typu, którym zależy na doskonaleniu pracy własnej rady pedagogicznej, którzy w sposób refleksyjny podchodzą do prowadzonych przez instytucje zewnętrzne analiz i ewaluacji. Udział w projekcie zapewnia zabezpieczenie finansowe na dwa lata szkolne dla rad pedagogicznych z przeznaczeniem na szkolenia w formie warsztatów, wykładów, konsultacji indywidualnych i grupowych prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych i szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Ponadto zostaną utworzone pięć sieci wsparcia dla nauczycieli różnych specjalności i dyrektorów, których celem będzie między innymi wzajemna wymiana doświadczeń, aktywne uczestniczenie w forum dyskusyjnym, w e-learningu.