Świdnica, dnia 30 września 2013

ZPPP-BP.503.4.2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W związku z przystąpieniem Pani/Pana przedszkola/szkoły do projektu „W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego realizowanego od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w przedszkolach/szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ogłaszamy nabór nauczycieli do sieci współpracy i samokształcenia, które będą funkcjonować w latach szkolnych 2013/2015.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli oraz dyrektorów wymieniających się doświadczeniami w ramach wybranego zagadnienia. Celem ich funkcjonowania jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się dobrymi pomysłami za pośrednictwem platformy internetowej, a także podczas spotkań osobistych członków sieci                       z koordynatorem i ekspertami zewnętrznymi.

W ramach  projektu funkcjonować będą następujące sieci:

  1. sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów
  2. sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
  3. sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych
  4. sieć współpracy i samokształcenia wychowawców
  5. sieć współpracy i samokształcenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prosimy o oddelegowanie maksymalnie 4 nauczycieli, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, uczestniczyć w pracach sieci a tym samym korzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego.

W załączeniu przesyłamy regulamin rekrutacji do sieci, a także wzór deklaracji uczestnika/dyrektora.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, 58-100 Świdnica.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 7 października 2013 r. Pula miejsc ograniczona.

Pytania dotyczące udziału w projekcie można kierować na adres:

biuroprojektu@poradnia.swidnica.pl  lub telefonicznie 74 662 27 34.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

pay for your homework

Linki do pobrania regulaminu określający zasady rekrutacji nauczycieli/ek i dyrektorów/ek do sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego, realizowanego od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w przedszkolach/szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego.

Z poważaniem Małgorzata Curyl

Dyrektor ZPPP w Świdnicy