Oferta pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy na rzecz dziecka zdolnego

 1. Prowadzenie diagnozy:
  • przesiewowe badania psychologiczno – pedagogiczne uczniów klas V przeprowadzane na wniosek dyrektora szkoły. Mają one na celu wyłonienie uczniów przejawiających określony rodzaj zdolności oraz określenie typu ich uzdolnień;
  • indywidualne badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci zdolnych (w celu określenia poziomu rozwoju intelektualnego, typu inteligencji, uzyskania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki).
 2. Organizowanie spotkań terapeutycznych:
  • możliwe jest utworzenie grupy terapeutycznej dla dzieci zdolnych po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych; zajęcia mają na celu wspieranie uzdolnień oraz rozwijanie umiejętności intra – i interpersonalnych, osobistych i społecznych (m.in.: rozwijanie zdolności adekwatnej samooceny, radzenia sobie z niepowodzeniami, komunikacji, współdziałania w grupie, treningi twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, szybkiego czytania i zapamiętywania);
  • objęcie ucznia uzdolnionego indywidualną opieką psychologiczno – pedagogiczną na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdnicy.
 3. Doradztwo dla dzieci, młodzieży i ich rodziców:
  • zawodowe – oferta kierowana do uczniów zdolnych;
  • konsultacje, edukacja na temat funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dzieci zdolnych, ich edukacji i planowania dalszego kształcenia – oferta kierowana do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zdolnych;

Szczegółowych informacji udzielają:

Marta Gut, Agnieszka Miecznikiewicz, Bożena Dziurla, Paulina Grzywaczewska, Urszula Hetmańczyk