Poradnia w Świdnicy, Strzegomiu, Świebodzicach

 • konsultacje logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne dla nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym prezentujących wolniejszy rozwój funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych, sfery emocjonalno-społecznej (na terenie poradni lub według zapotrzebowania);
 • terapia psychologiczna dla dzieci z różnymi problemami emocjonalnymi, w tym wywołanymi pandemią, w wieku przedszkolnym;
 • „Spotkania z Poradnią”- warsztaty i prelekcje dla nauczycieli;
 • konsultacje, porady dla rodziców/opiekunów, wychowawców dzieci w oddziałach przedszkolnych na temat bezpiecznego korzystania dzieci z komputera, Internetu;
 • przesiewowe badanie słuchu od szóstego roku życia, bądź w wyjątkowych sytuacjach po 5 roku życia;
 • przesiewowe badanie logopedyczne- w przedszkolach, w których nie ma specjalisty lub we współpracy z logopedą;
 • udział w posiedzeniach rad pedagogicznych przedszkoli, zespołach organizowanych dla dzieci realizujących kształcenie specjalne (również z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych);
 • preorientacja zawodowa: konsultacje, porady, pogadanki, wskazówki do pracy;
 • koordynowanie działań związanych z Kompanią „Cała Polska Czyta Dzieciom” na terenie Świebodzic;
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych;
 • profilaktyka logopedyczna w okresie rozwoju mowy- spotkania z nauczycielami przedszkoli
 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w zakresie
 • zakresie kształtowania postaw  ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji;
 • zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6 lat „Zabawa z Neciem w Internecie”;
 • Internet bez hejtu”- zajęcia dla uczniów z klas IV-VI;
 • profilaktyka zaburzeń psychicznych- czynniki chroniące i czynniki ryzyka, przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, wsparcie w kryzysie wywołanym pandemią, wojną na Ukrainie- spotkania dla rodziców, nauczycieli, uczniów;
 • dojrzałość szkolna- prelekcje dla rodziców
 • warsztaty redukcji stresu dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego.

Poradnia w Strzegomiu

 • Terapia EEG Biofeedback (M. Nowak, D. Klimowicz)
 • Trening Umiejętności Społecznych (I. Galica, P. Grzywaczewska)
 • Terapia psychologiczna (P. Grzywaczewska, A. Mazurkiewicz-Jelonek, K. Sosnowicz)
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym- spotkania z rodziną (K. Sosnowicz);
 • Terapia logopedyczna (A. Rydel, D. Mazur)
 • Terapia behawioralna dla dzieci ze spektrum autyzmu (A. Rydel)
 • Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (A. Rydel)
 • Treningi kontroli złości dla dzieci i młodzieży (I. Galica, P. Grzywaczewska)
 • Sieć doradców zawodowych (prowadzona przez doradców z Poradni w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu)
 • Stacjonarny turnus logopedyczny dla dzieci młodszych w okresie ferii zimowych( A. Rydel)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniów z niepełnosprawnościami, itp.) K. Sosnowicz
 • Terapia pedagogiczna, rewalidacja (B. Dziurla, I. Galica, D. Klimowicz)
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów zdolnych (szkoła podstawowa, B. Dziurla, P. Grzywaczewska)

Poradnia w Świebodzicach

 • Terapia psychologiczna (U. Hetmańczyk)
 • Terapia EEG Biofeedback (K. Rozenek)
 • Terapia logopedyczna (M. Błaszczyk)
 • Spotkania z poradnią – dla logopedów (M. Błaszczyk)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami (A. Jajko)
 • Bajkoterapia dla dzieci sześcioletnich, prowadzona na terenie przedszkoli (M. Błaszczyk)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających na Bajkoterapię (M. Błaszczyk)
 • Rewalidacja, terapia pedagogiczna (M. Balwierz, L. Krawczyk)
 • Doradztwo zawodowe (M. Baliwerz, L. Krawczyk)
 • Zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów na różnych etapach edukacyjnych( pedagodzy, psycholodzy)
 • Warsztaty dla uczniów klas IV-VI „Rozpoznawanie, nazywanie i rozwijanie umiejętności, radzenia sobie z trudnymi emocjami” (U. Hetmańczyk)

Poradnia w Świdnicy

 • Terapia EEG Biofeedback (G. Pływacz, K. Michałowska-Śołościuk, K. Rozenek)
 • Terapia psychologiczna (E. Oleksy-Kuras, M. Figlewicz, M. Jelonek, M. Szychowiak, K.Dera-Szymczak, M. Gut)
 • Terapia pedagogiczna, rewalidacja (A. Jajko, M. Curyl, A. Gryganiec, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz)
 • Warsztaty- Szkoła dla rodziców i Wychowawców (M. Jaśkowiak)
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia rodzinna (K. Kuras, K. Dera-Szymczak, E. Oleksy-Kuras)
 • Trening umiejętności społecznych (M. Szychowiak)
 • Integracja sensoryczna (E. Siergiej)
 • Terapia logopedyczna (M. Sikora, M. Dorniak, Marta Dutkiewicz, Anna Sosińska )
 • Zajęcia grupowe terapeutyczne dla młodzieży ( według potrzeb)
 • Sieć doradców zawodowych (prowadzona przez doradców z poradni w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu (M. Figlewicz)
 • Ferie z Poradnią- „Spotkania z bajką” – rozwijanie wyobraźni i zasobu słownictwa – 3 spotkania dla grupy dzieci przedszkolnych lub z I etapu SP (M. Dorniak)
 • „Zabawa wspierająca rozwój” – zajęcia warsztatowe dla rodziców z małymi dziećmi