Spotkania z Poradnią

W dniu 11.10.2023 w Zespole Poradni w Świdnicy odbyły się spotkania  z przedstawicielami przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu świdnickiego na temat „Uczeń niepełnosprawny w przedszkolu/szkole – rozwijanie systemu wsparcia i pomocy”. Miały one charakter szkoleniowy i dotyczyły zagadnień z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawa oświatowego oraz oferty ZPPP.

W ramach każdego spotkania zostały omówione w szczególności zagadnienia dotyczące  warunków i form wsparcia umożliwiających realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz  indywidualnego wsparcia dziecka lub ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry. Analizowano także dobre rozwiązania w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podkreślono konieczność współpracy z Poradnią szkół podstawowych w zakresie wydawania opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Przedstawiamy ofertę wspomagania przedszkoli/szkół przez specjalistów Zespołu Poradni.

Specjalista odpowiedzialny za współpracę z danym przedszkolem/szkołą/placówką, w okresie do 20 października 2023r., będzie indywidualnie kontaktował się z instytucją i ustalał formy wspomagania.

ZPPP
ZPPP